Ο Ξενώνας

Ο ξενώνας θεμελιώθηκε τό 1977 καί εγκαινιάσθηκε τό 1989. Είναι δυναμικότητος 160 κλινών καί περιλαμβάνει εκτός άπό τά ύπνοδωμάτια καί αίθουσες διαλέξεων καί συνεδρίων, τραπεζαρίες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων, εχει φιλοξενήσει Ιερατικά Συνέδρια, Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις, πού διεξάγονται ύπό τήν αιγίδα τής Ίερας Συνόδου τής ‘Εκκλησίας τής Ελλάδος γιά τήν άντιμετώπιση τών αίρέσεων καί τών παραθρησκευτικών όμάδων.

Ξενώνας Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσου

Στήν είσοδο του ξενώνα ύπάρχει άναμνηστική πλάκα, στήν όποία άναφέρεται:

«Ό ξενών ούτος εγένετο προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εύαγοϋς Ιδρύματος O Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος τών μελών αύτου ‘Άρχιμ. Ειρηναίου Γεωργιάδη, Αναστασίου Καμπούρη, Χρήστου Φεφέκου, Λαζάρου Σισμάνογλου καί του Ί. προϊσταμένου πρωτ. ‘Ιωάννου Βερνέζου, τή συνδρομή εύσεβών προσκυνητών». Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Μαίου 1989 ύπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, παρουσία άντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Μόσχας, μέ επικεφαλής τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νοβοσιμπίρσκ καί Μπαρναούλ κ. Γεδεών.