Βίος και Θαύματα του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου

Βίος και Νέα Θαύματα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου Βερνέζου

Μέ ἱεραποστολικό – πνευματικό στόχο καί ἐφαρμόζοντας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας «ὑπόστρεφε εἰς τόν οἶκον σου καί διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός», ὁ Ὁσιώτατος Γέροντάς μου καί προκάτοχός μου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Χαλκίδος κ.κ. Χρυσόστομος ἀνέθεσε στόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενο τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου τή συγγραφή τοῦ βιβλίου πού ἔχετε στά χέρια σας καί τό ὁποῖο περιέχει θαύματα πού ἔγιναν σέ πιστούς μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς ὁλόθερμες πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου καί εἶναι ἱκανά νά στερεώσουν τήν πίστη μας καί νά ὁδηγήσουν στή δοξολογία τοῦ Οἰκτίρμονος καί Φιλανθρώπου Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος «δυνατός ἐν ἐλέει καί ἀγαθός ἐν ἰσχύϊ»2 εἶναι ταχύς «εἰς τό βοηθεῖν καί παρακαλεῖν καί σώζειν πάντας τούς ἐλπίζοντας εἰς τό ὄνομά Του τό ἅγιον».

Ἀκολουθώντας τήν ἴδια ἱερά παράδοση εὐλογοῦμε αὐτή τή νέα βελτιωμένη ἔκδοση, πού γίνεται μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Εὐαγοῦς Ἱδρύματος, μέ τήν ἐλπίδα καί τή βεβαιότητα, ὅτι μεγάλη πνευματική ὠφέλεια θά προκύψει γιά τούς ἀναγνῶστες, ἀφοῦ τά θαύματα, θεωρούμενα ὡς σημεῖα τῆς ἤδη παρούσης Βασιλείας τοῦ Κυρίου μας, γι᾽ αὐτό τό λόγο γίνονται καί πάντως δέν εἶναι αὐθαίρετα καί ἐπιδεικτικά γεγονότα.

Ὁ Χριστός ποτέ δέν ἔπαυσε νά ἐνεργεῖ θαύματα μέσα στήν Ἐκκλησία Του καί νά πραγματοποιεῖ «δυνάμεις διά τῶν ἁγίων Του τῶν καθ᾽ ἑκάστην γενεάν εὐαρεστησάντων» Αὐτῷ. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης –ὄντας ὁ ἴδιος ἕνα θαῦμα– ἔχει λάβει τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας καί γι᾽ αὐτό δίκαια θεωρεῖται ἀπό τούς πιστούς προστάτης τῶν πτωχῶν καί τῶν θλιβομένων, λιμάνι πού προστατεύει ἀπό τούς κινδύνους τοῦ βίου, σωτηρία στίς συμφορές, ποταμός δωρεῶν ἀνεξά- ντλητος, βρύση εὐεργεσιῶν καί πηγή ἰαμάτων ἀέναος. Τά ἀναφερόμενα θαύματα ἀποτελοῦν μιά ζωντανή μαρτυρία ἀπέναντι στήν ὄχι σπάνια τάση πολλῶν, πού θεωροῦν ξεπερασμένη τήν ἔννοια τοῦ θαύματος, ἀλλά καί σ᾽ ὅσους ἐπιζητοῦν μέ ἐπιπολαιότητα καί ἐγωϊστική ἀπληστία ψεύτικα σημεῖα. Πιθανότατα προβληματίζουν κι᾽ ἐκεῖνα τά πνεύματα ὅσων στέκονται μέ τή σκληρότητα τοῦ Φαραώ, χωρίς νά περιμένουν τίποτα ἀπό ἕνα ἄγνωστο Θεό, ἀγνοώντας ὅτι «οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα»6. Ἀναμφισβήτητα πολλά θαύματα, ὄχι λιγότερο οὐσιαστικά, δέν γίνονται ἀντιληπτά παρά μόνο ἀπό τούς ἀποδέκτες τους, οἱ ὁποῖοι φωτίζονται νά βιώνουν καί νά χαίρονται ἐν σιωπῇ7 τήν προσφορά καί τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Συγχαίρω ἀπό καρδίας τόν πιστό ὑπηρέτη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου καί καλό μου συνεργάτη π. Ἰωάννη καί εὔχομαι σ᾽ ὅλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τή σκέπη καί τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου μας.

Ο Μητροπολίτης

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Εὐαγοῦς Ἱδρύματος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
Ἔγραφα ἐν τῷ Ἱ. Προσκυνήματι τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῇ 27ῃ Μαΐου 2007