Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

του Επισκόπου Χρυσοστόμου (Τριανταφύλλου)
Μητροπολίτου Χαλκίδος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ A’ Εκδόσεως
To Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Ιεροϋ Προσκυνήματος τοϋ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, μετά χαράς μεγάλης, έπληροφορήθη ότι ό Πανοσιολογιώτα-τος Άρχιμ. Χρυσόστομος Τριανταφύλλου, Γενικός Αρχιερατικός Επί¬τροπος και Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πολύτιμος συνερ¬γάτης στόν άμπελώνα τοϋ Κυρίου μας, άριστος χειριστής τοϋ λόγου καί τοϋ συγγραφικοϋ καλάμου καί φίλτατος πνευματικός μας υιός, έλαβε πρό¬σφατα Δίπλωμα ειδίκευσης στόν τομέα της Λατρείας, Αρχαιολογίας καί τέχνης, άπό τό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέ τόν βαθμό «άριστα».

Ή χαρά όλων μας έπεξετάθη σέ ένθουσιασμό, όταν πληροφορηθή¬καμε ότι ή μεταπτυχιακή του έργασία είχε ώς θέμα της, τόν άδιαλώβητο Άγιό μας, τόν θαυματουργό όσιο, πατέρα, όμολογητή, τόν προστάτη της Ευβοίας, της Ελλάδος, της Ρωσίας, τών άπανταχοϋ Καππαδοκών καί Προκοπέων καί της ϋπ’ ούρανόν Όρθοδοξίας.

Ή έκ μέρους τοϋ Πανοσιολογιωτάτου συγγραφέως εύγενής άποστο-λή τοϋ πονήματος αύτοϋ γιά τήν Βιβλιοθήκη τοϋ 1. Προσκυνήματος, μάς έδωσε τήν δυνατότητα νά τό μελετήσουμε άφ’ ενός καί νά κατανοήσουμε άφ’ έτέρου ότι έλειπε άπό τήν σχετική μέ τόν “Αγιο βιβλιογραφία ή όλο-κληρωμένη έκδοση, στήν όποία νά έκτίθενται έπίτομα, ούσιαστικά καί γλα¬φυρά, μέ έπιστημονικό, θεολογικό καί λειτουργικό τρόπο α) ή πλήρης βιογραφία του, β) τά περί τοϋ Ίεροϋ του Λειψάνου, γ) τά κατά τήν έορτή του, δ) οι ιερές του Ακολουθίες, ε) τά περί τών Ναών Του στό Προκόπιο της Μ. Ασίας καί τό Ν. Προκόπιο Εύβοίας καί τά περί τών Εικόνων καί στ) τά θαύματά του.

Κατόπιν τούτου, «έν ένί στόματι καί μιά καρδία» έλάβαμε τήν άπό-φαση νά παρακαλέσουμε τόν φιλόπονο καί ποιμαντικώς έκδαπανόμενο π. Χρυσόστομο, νά μάς έπιτρέψει νά έκδώσουμε τό έργο του, μέ τό σκο¬πό νά παραδώσουμε στόν κάθε φιλόθεο άναγνώστη μία άκόμη έκδοση, πού θά τόν βοηθά μέσα άπό τίς σελίδες της νά γνωρίσει τόν «άστέρα της πίστεως», τόν «σημαιοφόρο τοϋ φωτός», τόν «προστάτη τών πτωχών», τόν «λιμένα τών έν κινδύνοις» καί τόν «ετοιμον βοηθόν έν άνάγκαις».

Ό φέρελπις καί πολυτάλαντος έργάτης της Εκκλησίας εύχαρίστως καί μετά προθυμίας άπεδέχθη τό αϊτημά μας καί ήδη τό έργο του παραδίδεται στήν κυκλοφορία μέ τήν έλπίδα της έκ της άναγνώσεως, γνώσεως τοϋ Αγίου, της έξ’ αύτης βεβαίας ωφελείας καί της δικαιώσεως της όμόθυμης άποφάσεώς μας.

Τό Δ. Συμβούλιο αισθάνεται τήν ϋποχρέωση νά συγχαρεί τόν δόκι¬μο συγγραφέα γιά τήν άπόκτηση καί αύτοϋ τοϋ έπίζηλου τίτλου σπουδών, άλλά καί γιά τήν έπιλογή αύτοϋ τοϋ θέματος.

Επιθυμεί νά τόν εύχαριστήσει γιά τήν άδεια της έκδόσεως άπό τό Εύαγές “Ιδρυμα καί τοϋ εύχεται νά τόν εύλογεΐ ό Θεός, νά τόν σκεπάζει καί νά τόν χαριτώνει ό “Αγιος, ώστε εις έτη πολλά νά δίδει τήν καλή όμο-λογία της πίστεως άπό τήν ζωή καί τό έργο του.

Εις δέ τήν ταπεινότητά μου νά δώσει ό Θεός νά τόν καμαρώνω νά συμπαρεδρεύει στό φρικτό θυσιαστήριο άνενόχως καί άκατακρίτως, μέ
βαθμούς ειρηνικούς, πλήρης χάριτος καί εύλογίας.

Ο Μητροπολίτης

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Εὐαγοῦς Ἱδρύματος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου