Εκκλησιαστικό Κηροπλαστείο «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ»

Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος και συγκεκριμένως εις ιδιόκτητον χώρον του εν Νέω Προκοπίω Ευβοίας Ιερού Προσκυνήματος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» συνιστάται Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, ως εξηρτημένη υπηρεσία του Νομικού Προσώπου του Ιερού Προσκυνήματος, αυτοτελούς διαχειρίσεως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την επωνυμίαν: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ “Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ», το οποίον θα διέπεται από τας διατάξεις του Κανονισμού Αριθμ. 2154/1622/23.7.2014 / ΦΕΚ 2142 05/08/2014 (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).

Έδρα του Κηροπλαστείου είναι το Νέον Προκόπιον Ευβοίας.

Αι εγκαταστάσεις, κτιριακαί και μηχανολογικαί, ευρίσκονται εις το Νέον Προκόπιον Ευβοίας.

Σκοποί του Εκκλησιαστικού Κηροπλαστείου είναι

Η κάλυψις των αναγκών του Ιερού Προσκυνήματος, αλλά και των βουλομένων Ιερών Ναών, Ιερών Προσκυνημάτων και Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος (και μόνον) δια κηρού ομοιογενούς κατασκευής.

Η απρόσκοπτος, έγκαιρος και αποτελεσματική τροφοδοσία του Ιερού Προσκυνήματος και η τοιαύτη των Ιερών Ναών, Μονών και Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως εις κηρόν, κατεσκευασμένον κυρίως από ανάπλασιν αποκήρου.

Διοίκησις του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος

Το Εκκλησιαστικόν Κηροπλαστείον του Ιερού Προσκυνήματος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου, του εκάστοτε Πρωτοσυγκέλλου, η Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου ή Αρχιερατικού Επιτρόπου της περιφερείας Κηρέως ως Αντιπροέδρου, και ετέρων τριών μελών διακρινομένων δια το ήθος, την πνευματικήν κατάρτισιν και ωριμότητά των, ως και το ενδιαφέρον αυτών δια το έργον του Ιδρύματος και της Τοπικής Εκκλησίας, οριζομένων υπό του Μητροπολίτου επί τριετή θητεία.

Επικοινωνία

Προκόπι Εύβοιας ΤΚ.34004
Τηλέφωνο: 2227041462-41209 και φαξ 2227041308
Υπεύθυνος: π. Ιωάννης Γκέκας