Δράσεις Αλληλεγγύης Ι. Προσκυνήματος

1.Οι πόροι του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται:

α) Δια την χρηματοδότησιν και εκτέλεσιν των αναγκαιουσών εκάστοτε εργασιών, δια την ανάπτυξιν και εξέλιξιν του Προσκυνήματος, ως πνευματικού θρησκευτικού και εθνικού κέντρου Πανελληνίου ακτινοβολίας.

β) Δια την εν γένει εκτέλεσιν πάσης φύσεως έργων εξυπηρετήσεως των σκοπών του Ιερού Προσκυνήματος, κατά κύριον λόγον, ως και τουριστικών έργων και εγκαταστάσεων, απάντων επ’ ωφελεί του Ιερού Προσκυνήματος και της εν γένει αναπτύξεως τούτου από θρησκευτικής, κοινωνικής και τουριστικής απόψεως, ήτοι ανεγέρσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας διαφόρων κτιρίων προς εξυπηρέτησιν εκκλησιαστικών, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Ιερού Προσκυνήματος (ως λ.χ. Ξενώνων, Μουσείου, εργαστηρίων Κηροπλαστείου και κατασκευής ειδών ευλαβείας κ.λπ.), ως και τοιούτων εξυπηρετούντων εκκλησιαστικούς, εθνικούς και κοινωφελείς σκοπούς.

γ) Δια την πραγματοποίησιν των κοινωνικών σκοπών του Ιερού Προσκυνήματος (ενίσχυσιν μαθητών, φοιτητών, ασθενών και απόρων).

δ) Δια την κάλυψιν των λειτουργικών εξόδων του Ιερού Προσκυνήματος.

ε) Δια την ενίσχυσιν των κοινωφελών εκκλησιαστικών, προνοιακών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος εκ ποσοστού 25% επί των εισπράξεων.

στ) Δια την ενίσχυσιν της λειτουργίας των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος εκ ποσοστού 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων των περιπτώσεων α΄ και δ’ του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.

ζ) Δια την ενίσχυσιν του Ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας, της Αποστολικής Διακονίας, του Ασφαλιστικού Οργανισμού της Εκκλησίας (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) και των λοιπών εκκλησιαστικών οργανισμών, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

η) Δια την προμήθειαν των ειδών της εκθέσεως και των ειδών εξοπλισμού του Μουσείου, καθώς και της εκάστοτε απαιτουμένης ύλης του εργαστηρίου Κηροπλαστείου και λοιπών ειδών ευλαβείας.

θ) Δια την ενίσχυσιν πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και Τοπικών Φορέων, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερον κοινωφελή σκοπόν και εθελοντικόν −αφιλοκερδή− χαρακτήρα και συντελούν εις την διατήρησιν και διάδοσιν της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως.

ι) Δια την συντήρησιν και λειτουργίαν των Ιερών Παρεκκλησίων του Ιερού Προσκυνήματος, όπου δεί.

ια) Δι’ εκδόσεις βιβλίων, CD, DVD κ.λπ., άτινα προάγουν τον πολιτισμόν και τον άνθρωπον.

2. Προσφέρονται, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, εις απόρους και εις Ιδρύματα ή και Ιερούς Ναούς και πτωχάς Ιεράς Μονάς της Ιεράς Μητροπόλεως, το πλεονάζον έλαιον και κηρία, δια τας ανάγκας των, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότης εκ του υπάρχοντος εργαστηρίου κηροπλαστείου.